گروه گردشگری همکاران راهپویان همتا حامی کنوانسیون جهانی راهنمایان گرشگری جهان شد. این رویداد که به صورت دوسالانه توسط فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری در یکی از کشورهای عضو برگزار می گردد امسال در ایران برگزار خواهد شد. طی این رویداد ۳۵۰ الی ۵۰۰ نفر از راهنمایان برجسته دنیا به معرفی، ارتباط و بررسی مسائل گردشگری می پردازند.

هدف مهم کنوانسیون جهانی ایجاد ارتباط میان راهنمایان گردشگری، افزایش دانش و ارتقای حرفه ای راهنمایان بر اساس تعاملات بین المللی است.

همچنین همراه وس به صورت اسپانسر، سیم کارت های گردشگری خود را در اختیار شرکت کنندگان این کنوانسیون قرار خواهد داد.

هجدهمین کنوانسیون گردشگری با حضور ۴۲ ملیت از تاریخ نهم تا سیزدهم بهمن ماه در سالن اجلاس سران برگزار خواهد شد.